Adatkezelési tájékoztató

1. Adatvédelmi jogszabály célja

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azért jött létre, hogy biztosítsa az adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseit.

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

2. Adatkezelő személy

A busaipixel.hu weboldal üzemeltetőjének adatai és elérhetőségei:

 •  Név: Busai Gábor
 •  Adószám: Adószám: 48214074-1-33
 •  Nyilvántartási szám: 58501270
 •  Székhely: 2151 Fót, Ybl Miklós utca 15.
 •  Webcím: busaipixel.hu
 •  E-mail: [email protected]

3. Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban

 •  adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége
 •  személyes adat: Személyes adatnak minősül minden olyan adat, ami egy természetes személlyes (érintett) kapcsolatba hozható, vagy bármilyen vonatkoztatás levonható az adatokból az érintettre vonatkozóan.
 •  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 •  tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 •  adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 •  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől)
 •  adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi
 •  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.
 •  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
 •  nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 •  addattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 •  adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere
 •  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

4. Adatkezelési alapelvek

 • busaipixel.hu weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen a felhasználó hozzájárult és megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvételmódjáról, céljáról és elveiről. Az üzemeltető kizárólag meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatokat csak a jogszabály által előírt ideig vannak megőrizve.

  Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben történik. Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon lévő kapcsolati űrlapokon (ajánlatkérés, kapcsolat) keresztül az üzemeltető fel tudja venni az érdeklődőkkel a kapcsolatot és így a szolgáltatását tudja értékesíteni.

  Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kivánja az üzemeltető felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékozatatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa.

  A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

  Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

  A weboldal külső (nem az üzemelő. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az üzemeltető minden felelősségét kizárja.

5. Adatkezelés a weboldalaon

 • A busaipixel.hu weboldalának egyes részei ún. ‘cookie’-kat helyezhetnek el a látogatók számítógépén. Ezek – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldal adott oldalainak látogatottságáról szolgáltatnak információt. Nem gyűjt be személyes adatokat az egyes látogatókról, és az információ kizárólag együttes formában jelenik meg. E technológiának és a szolgáltatott információknak célja weboldal fejlesztése, valamint a visszatérő látogatók elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz.

  A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve ha akarja meg is tilthatja alkalmazásukat. Általában a Beállítások / Adatvédelem alatti menüpontban állítható be.

  5.2 Ajánlatkérés

  •  Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor a e-mailt küld a busaipixel.hu weboldalon keresztül. A látogató addig nem is tud e-mailt küldeni, amíg hozzá nem járul, hogy adatait kezelhesse az üzemeltető.
  •  Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, jelenlegi weboldala
  •  Adatkezelés célja: A beérkezett ajánlatok összegyűjtése és a megadott adatok alapján ajánlatadás az aktuális szolgáltatásra. Későbbiekben pedig az érdeklődővel a kapcsolattartás.
  •  Adatok kezelésének ideje:  Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának ideje alatt kezeli. Tehát a bejövő ajánlatkéréstől számítva maximum 30 napig. Ez abban az esetben módosulhat, ha a felhasználó kéri az adatainak a törlését vagy vissza nem vonja a hozzájárulását.

  5.3 Kapcsolat

  •  Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor a e-mailt küld a busaipixel.hu weboldalon keresztül. A látogató addig nem is tud e-mailt küldeni, amíg hozzá nem járul, hogy adatait kezelhesse az üzemeltető.
  •  Kezelt adatok köre: név, email cím, üzenet
  •  Adatkezelés célja: A látogatók észrevételeinek gyűjtése és reagálása, hogy az üzemeltető minél jobb honlappal tudjon megjelenni a felhasználók előtt. Szolgáltatás értékesítésére az 5.1-es pontban részletezett ajánlatkérő űrlap biztosít lehetőséget.
  •  Adatok kezelésének ideje:  A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

6. Igénybe vett adatfeldolgozók

6.1 Tárhely szolgáltató

   • 6.1.a.  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

    6.1.b.
      Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
    – DotRoll Kft., 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5 elérhetőség: http://www.dotroll.com, telefonszám: +3614323232, e-mail cím: [email protected]

    6.1.c.
      Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

    6.1.d.
     Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

    6.1.e.
     Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

    6.1.f.
     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

    6.1.g.
     Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 •  

6.2 Könyvelési feladatok, számlázás

    • 6.2.a.  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok, számlázás

     6.2.b.  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
     – KBOSS.hu Kft. – Számlázó rendszer – Cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.
     – Horváth és Tsa Univerzal Kft. – Könyvelés – Cím: 1213 Budapest, Csalitos u. 27.

     6.2.c. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, Számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, számlázással, kifizetéssel kapcsolatos adatok.

     6.2.d. Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

     6.2.e. Az adatkezelés célja: A weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos, a törvényi előírások alapján számla kiállítása/könyvelési feladatok elvégzése.

     6.2.f. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre az adatok. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

     6.2.g. Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


7. Jogorvoslat

7.1 Az érintett jogai:
– Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,
– Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.
– Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
– Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

7.2. Panasztétel:
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]; weboldal: www.naih.hu.

© Copyright 2023 Busai Pixel. Minden jog fenntartva.

Alanyi adómentess vagyok, az árakat nem terheli további ÁFA!